Politikat e Privatësisë

  • Kfarma ruan dhe përpunon të dhënat personale të klientëve sipas Ligjit 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.
  • Qëllimi kryesor i përpunimit të të dhënave personale është sigurimi i dorëzimit të rregullt të porosive të kryera, nëpërmjet faqes www.kfarma.al, përmirësimi i cilësisë së shërbimit, komunikimi i informacioneve në lidhje me porositë e kryera dhe që mund t’i interesojnë klientit.
  • Klienti ka tё drejtё të refuzojë nё çdo kohё komunikimin e ofertave promocionale nga ana e Kfarma.
  • Të dhënat personale ruhen nga Kfarma, për përdorimin e shërbimit dhe mund t’i komunikohen partnerëve tregtare, vetëm me miratimin paraprak të klientit.
  • Klienti ka të drejtën e aksesit, korrigjimit, fshirjes së të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.
  • Klienti mund të ushtrojë këto të drejta në çdo kohë duke iu drejtuar Kfarma.